• Atelier-Rehberg
  • Holz
  • ohne Titel 2015 Holz 54 cm